Уважаеми партньори,

С удоволствие Ви съобщаваме, че стартира процедурата " Адаптирана работна среда". Целта на тази инициатива е предоставяне на 100% безвъзмездна помощ на предприятията за постигане на адаптирана работна среда с цел посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Бюджетът на мярката е 100 млн. лв. с размер на помощта до 391 хил. лв., като по нея могат да кандидатстват микро-, малки, средни и големи предприятия от промишлеността.

С отпуснатите по процедурата средствата, могат да се закупуват колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд, като аспирационни системи и др.

Ние от Джепето машинъри сме готови да Ви подкрепим в този важен процес, като Ви предоставим професионална консултация и помощ за изготвяне на проекти за кандидатстването по тази програма. С нашият богат опит и познания в дървообработващата индустрия, можем да Ви съдействаме в избора и определянето на подходящите аспирационни системи от марката Veneta Impianti, която представяме за България.

Освен това се ангажираме да се погрижим за доставката и сервизното обслужване на закупените аспирационни системи след успешното завършване на процедурата. Вие може да разчитате на нас като надежден партньор, готов да ви помогне във всеки етап от процеса, за да постигнете успех и здравословна среда за работа във Вашето предприятие.

Не се колебайте да се свържете с нас, ако имате нужда от консултация или допълнителна информация относно тази програмата. Очакваме с нетърпение да бъдем част от Вашия устойчив растеж и успешен проект.

Процедура „Адаптирана работна среда“

 

Цел на процедурата: предоставяне на безвъзмездна помощ на предприятията за постигане на адаптирана работна среда с цел посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа.

Допустими кандидати:

1) Tърговци по смисъла на Търговския закон

2) Отговарят на изискванията за микро (персонал от 0 до 9 души), малко (персонал от 10 до 49 души), средно предприятие (персонал от 50 до 249 души) или голямо предприятие (персонал ≥ 250 души).

Допустими дейности:

 1. Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд, изготвяне на „зелени“ карти за организация на работните процеси;
 2. Осигуряване на превенция и профилактика на „бърнаут“ на работното място и „ефекти от COVID пандемията върху менталното здраве“ – психологическа подкрепа.
 3. Закупуване на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло
 4. Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд. Тук могат да бъдат включени дейности за защита от:
 • Прах, токсични и други вредни вещества – аспирационни и вентилационни системи
 • - Наднормен шум – защитни прегради, шумоизолации на стени и тавани, звукоизолационни дейности
 • - Вибрации при работа на машини и съоръжения
 • - Навлизане в опасни зони – ограждения, предпазители, блокировки
 • - Падащи предмети – изграждане на козирки, навеси и пр.
 • - Падане от височина и падане при придвижване по стълби или наклон – парапети, перила и пр.
 • - Допир до горещи повърхности
 • - Потенциално експлозивна атмосфера, защита от опасни пари или аерозоли на химични агенти, прах.
 • - Неблагоприятен микроклимат – системи подобряващи микроклимата – температура, влажност, скорост на въздушното течение – климатични системи, вентилационни системи и др.
 • - Пожар и взрив – пожароизвестяване и др.
 • - Други, дейности свързани с обезопазяване и защита по време на работния процес
 1. Осигуряване на социални придобивки за работещите, вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

Допустими разходи:

 • - Разходи за услуги
 • - Разходи за материали – закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло
 • - Разходи за материални активи – закупуване на средства за колективна защита, свързани с подобряване условията на труд; обзавеждане и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията
 • - Разходи за СМР – ремонт – основен или текущ, свързани с дейностите по осигуряване на колективни предпазни средства и обезопасяване на обекти, технологични процеси и машини, както и за ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и спорт.
 • - Непреки разходи

Минимален размер на помощта: 50 000 лв.

Максимален размер на помощта: 391 166 лв.

Процент на финансиране:

 • - 100% за микро, малки и средни предприятия;
 • - 80% за големи предприятия.

Общ бюджет на процедурата: 100 000 000 лева

Краен срок за кандидатстване: 31 декември 2023 г., 17:00 часа